login
HJEM
27. marts 2010 kl. 19:00 - 21:00
Årsberetning - Repræsentantskabsmøde
Formandens beretning.
På samrådets vegne er det mig en stor glæde at byde jer hjertelig velkommen til dette vort årlige repræsentantskabsmøde.

Tak til menighedsrådet for at vi også i år kan afholde mødet i disse velegnede lokaler.
Ud over særlige aktiviteter har Kulturelt Samråd har jo nogle faste procedurer hvor vi løser opgaver.

Vi holder således fortsat vore faste møder hver 3. mandag i ”Krudthuset” Ved disse møder behandler vi ansøgninger om tilskud til aktiviteter, udviklingen i vor økonomi, drift af Kunstnerhuset og meget andet.

Da Svend Aage er gået på efterløn, har vi fået en ny sekretær, Winnie Zinck, som vi jo desværre kun har på lånt tid.
Svend Aage hjælper fortsat med at holde styr på regnskabet, og det er vi meget taknemmelige over.
Der var risiko for, at Winnie allerede skulle være stoppet den 12. marts, men ansættelsen er nu forlænget til 10. september i år. Det er lige nu en redning på målstregen, men på længere sigt er det en uholdbar situation, hvis der skal skiftes sekretær, hver 6. måned, dertil er jobbet for krævende, og at få overblik over en organisation med ca. 126 foreninger er i sig selv en stor opgave, som kræver både engagement og tid. Vi er meget tilfredse med Winnies engagement og kompetencer, så vi håber, at der kan findes en permanent løsning.

Der er tidligere, af flere foreninger, udtalt ønske om at få rådighed over skabsplads i Krudthuset, og jeg kan oplyse, at det lysner. Vi fået tilsagn om 3 brugte skabe gennem Miljø og Teknik, og vi satser på at få dem opstillet, ligesom vi overvejer,om vi måske har råd til også at købe nogle skabe.

Vort samarbejde med Udvalget for Kultur og Turisme samt kulturforvaltningen er fortsat godt og konstruktivt, bl.a. gennem Dialogmøderne som afholdes 2 gange om året. Det første afholdtes den 18.03.09, og det andet den 22. oktober.

Vore oplæg til dagsordenen ved oktobermødet var:

Kulturpolitik
Fremtidig økonomi
Krudtværksområdets – bevaringsplan
Salpeterladen
Oversigtstavle ved festsalen

Herudover diskuterede vi oplægget til en samarbejdsaftale, som jeg senere vil redegøre lidt mere for.

Om økonomien fik vi at vide, at der ville blive årlig nedskæring på ca. kr. 50.000,- for de kommende år, og det kan jo mærkes, ikke mindst, når vi får flere og flere foreninger som medlemmer, så det fremmer jo ikke udviklingen.

Arbejdet med den fremtidige kulturpolitik, der skulle være påbegyndt i 2008 og 2009 og blev udsat flere gange, vil blive genoptaget i 2010.

Arbejdet med bevaringsplan for Krudtværksområdet er desværre foreløbig stillet i bero, hvilket bl.a. betyder, at ”Støbeskeens” ønsker om bedre garderobeforhold ikke kan imødekommes.
Mulighederne for genhusning af brugerne af ”Salpeterladen” blev diskuteret, herunder muligheden for at bruge ”Spiloppen”.
I oktober var problemet ikke aktuelt, da der ikke var midler til at ombygge ”Salpeterladen” til museumsbrug, men da dette efterfølgende er blevet muligt, er det en kendsgerning, at serbisk forening ”Balkan” hurtigt skal flytte ind dér. For Frederiksværk Bilklub er der derimod desværre endnu ikke fundet en løsning.

Reglerne for at komme i arrangementskalenderen, der administreres af turistbureauet, er desværre stramme, således at interne arrangementer afvises. Det er et spørgsmål om ikke reglerne er for stramme, f.eks. har jeg fået en henvendelse fra Melby Menighedsråd, der er skuffet over f.eks. foredrag med offentlig adgang ikke kan komme med, og der er efter min opfattelse derfor ikke tale om et internt arrangement.

Arbejdet med vor hjemmeside er nu så langt, at registrering deri er begyndt, så nu er opgaven løst, og vi må takke Hans Jørgen Højvælde for den store indsats.

Kulturelle Samråd i Danmarks landskonference blev i 2009 afholdt i Køge i september, hvor vi deltog med 3 repræsentanter, og emnerne var kulturpolitik.

I Gjethusets bestyrelsen repræsenterer jeg sammen med Hans Hansen kultur og foreningslivet, og vi oplever, at huset står stærkere og stærkere ikke alene i kommunen, men også i de omgivende områder.

Som I ved administrerer vi også ”Kunstnerhuset”, og i efteråret 2009 skulle vi vælge en ny kunstner til at overtage det ene værksted efter at Pierre Auzias efter mange kreative år i Frederiksværk rejste til Grønland.
Valget var svært, men efter mange overvejelser og diskussioner med de øvrige kunstnere i huset blev det Misja Rasmussen, der flyttede ind sammen med sin italienske hustru, Monica Partipilo, der er kunstmaler.
Misja, der er født og opvokset i Ølsted, er en anerkendt kunstner, som allerede har løst flere offentlige opgaver.

Som jeg plejer at sige, er der de udadvendte foreninger, der arrangerer offentligt tilgængelige oplevelser, og de mere indadvendte og stille, der bygger på et eller andet interessefællesskab. Begge er uundværlige, hvis vi vil have et levende kulturliv, hvor der er noget til alle.

Når jeg nu her fremhæver nogle aktiviteter, vil jeg uundgåeligt komme til at forbigå nogle, som også burde have været omtalt; men det er uundgåeligt.

Jeg begynder i Hundested:
I Musikforeningen ”Gubben” arrangerer Tanja Hollerup sammen med 3 andre engagerede mennesker koncerter i ”Gubben”, og står bag den årlige ”Lynæs Festival” den 3. weekend i august.
Hundested Roklub arrangerer St. Hans fest, biblioteket Workshops for børn og spejderne
loppe/ kræmmermarked.
Desværre må jeg erkende, at vort kendskab til aktiviteterne i Hundested og Torup stadigvæk ikke er for godt, men det er tydeligt, at der gang i meget med foredrag, musik og udstillinger i Hundested, og vi kan jo allerede nu bl.a. glæde os til en ny stor oplevelse af sandskulpturer på havnen.

Ølsted og Omegns Folkedanserforening og Ølsted Borgerforening har opgivet at arrangere St. Hans aften, når det ikke kan gennemføres i Ølsted Bakker, hvilket er et stort tab for Ølsted borgerne. Kræmmermarked gennemføres fortsat.

Ølsted Vise og Musikklub gennemfører hvert år 7 velbesøgte koncerter med 80-100 tilhørere. Koncerterne holdes nu i skolens sundhedsafsnit, hvor man så selv må stå for bordopstilling og kaffe, da kroen jo desværre er lukket.
Viseklubben og folkedanserne har i øvrigt planlagt et fællesarrangement til næste år med sang og folkedans.

I Melby står ”Melby Mølles Bevarelse” bl.a. for vedligeholdelse af møllen og for afholdelse af den årlige Mølledag den 3. søndag i juni. Mølledagen var også i 2009 meget vellykket med musik af ”Glarmesterens Svende” og Frederiksværk sangkor.

Den årlige Krudtværksfestival arrangeret af Krudtværkets Brugerforening fandt sted den 12. september, og var en meget stor og rigt varieret begivenhed, med flere og flere aktører,og det må konstateres, at der kommer flere og flere gæster år for år.

”Teater i Frederiksværk” leverer gode og velbesøgte forestillinger i Gjethuset, så det er blevet en uundværlig del af kommunens og områdets kulturliv, som vi må gøre alt for at fastholde.

I ”Støbeskeen”, der jo er en amatørscene kan opleves spændende og ambitiøst teater. Der er ikke meget ”amatør” over det, og jeg er aldrig gået skuffet fra en forestilling.

Halsnæs Musikforeningen arrangerer i Gjethuset 5 klassiske koncerter i vinterhalvåret med et trofast publikum.
Med initiativet ”Kulturkraft” har en engageret gruppe skabt et nyt værdifuldt element i vort kulturliv.

Gjethusets Venner er også meget aktive og arrangerer foredrag, musik og udstillinger i Gjethuset, og sommerens udstilling i Gjethuset arrangeret i samarbejde med kunstforeningen med værker af Anders Kirkegaard var en meget stor oplevelse.
Billedkunsten står stærkt i vort område. Kunstnere og kunstforeninger arrangerer udstillinger, og i Kunstnerhuset i Frederiksværk har 7 kunstnere værksted.

I Foreningen for Bygnings og Landskabskultur holdes der vågent øje med udviklingen i byer og landskab, og man gør opmærksom på udviklinger der kunne skade vore enestående landskaber og historiske bymiljøer.
Vi må jo huske, at også bygninger fra nyere tid såsom fine villaer fra trediverne også er en del af historien, så når de forsvinder, bliver der et uopretteligt hul i historien.

Frederiksværkegnens Historiske Forening er også en meget aktiv forening og som bl.a. arrangerer en række interessante foredrag. Foreningen står også for et St. Hansaften arrangement ved Vinderød.

Vi følger fortsat med i idrætslivet gennem vor repræsentant i Idrætsrådet ligesom Idrætsrådets repræsentant hos os Conny Appelquist følger vore aktiviteter. Idrætten er jo en meget vigtig og uundværlig del af vor kultur. Idrættens dag den 27. februar i Hundestedhallen var også i år en stor oplevelse, hvor det giver tro på fremtiden at se alle de engagerede unge mennesker, der blev præmieret.

Styrelsens kendskab til mange af vore 126 foreninger og deres aktiviteter er desværre begrænset og vi kunne godt ønske, at det var lidt bedre.
Ved sidste møde bad jeg om at Kulturelt Samråd fik tilsendt årsberetningerne.
Vi har modtaget nogle og det takker vi for, men ikke mange i forhold til antallet af foreninger.
Jeg må dog erkende, at hvis vi modtog fra alle 126 foreninger ville det nok knibe med at komme dem igennem, så jeg vil her bede om, at vi får tilsendt et resumé af jeres årsberetninger.

Som jeg nævnte i indledningen vil jeg nu prøve at give jer et overblik over indholdet i den
samarbejdsaftale, som skulle have været fornyet inden udgangen 2009, men som nu er forlænget, da der er tilføjet nye elementer og som vi nu forhandler med udvalget om.

I afsnit 1 præciseres, at Kulturelt Samråd er en vigtig samarbejdspartner for udvalget i relation til opgaver om kultur i kommunen, herunder formulering af kulturpolitikken.

I afsnit 2 formuleres overordnet, at KS skal være koordinerende og inspirerende bindeled
mellem udvalget og Kulturelt Samråds medlemmer og andre relevante aktører.

Af afsnit 2.1 fremgår, at KS efter ansøgning kan bevilge støtte til foreninger og enkeltpersoner til planlagte arrangementer, hvortil der er offentlig adgang foreninger samt bevilge støtte til særlige foreningsaktiviteter og anskaffelse af udstyr.

Hvis der er tale om større kulturelle arrangementer, som udvalget kunne være interesseret i at støtte via Kulturpuljen, skal KS kontakte udvalget med henblik på koordinering.

I afsnit 2.2 præciseres, at KS administrerer foreningshusene på Krudtværksområdet samt udlån og administration af lokalerne. Det skal tilstræbes, at lokalerne udnyttes optimalt.
Lokaler egnede til mødeformål skal efter nærmere aftale indgå i det fælleskommunale bookingsystem.

Afsnit 2.3 handler om ”Kunstnerhuset ” og det fremgår, at KS administrer udlejning, sørger for annoncering, valg af lejere og udlejning. Halsnæs Kommune udarbejder lejekontrakter. Miljø og Teknik står for driften og Kommunale ejendomme står for opkrævning af husleje mv.

I aftaleforslaget lægges op til at udlejning skal være tidsbegrænset til fra 3 til 5 år. og at der tilstræbes mangfoldighed af kunstretninger. Det sidste kan vi i KS tilslutte os, medens vi er mere i tvivl mht. tidsbegrænsningerne, hvis det skal gælde for alle lejemålene. Vi håber, at vi ved de afsluttende forhandlinger om aftalen kan nå til enighed om en løsning.

I afsnit 2,5 fastslås, at KS vedligeholder en hjemmeside med alle relevante oplysninger om vore opgaver.
Endvidere fastslås, at annoncering forestås af Halsnæs Turistforening, og at det er vor opgave at vejlede om annonceringsguiden.

Endvidere skal KS informere foreningerne om øvrige mulige tilgængelige ressourcer der måtte være til rådighed, som f.eks. servicecentre.

I afsnit 3 gøres rede for hvorledes samarbejdet mellem Halsnæs Kommune skal fungere
herunder hvem vi bevilger tilskud til samt ved fremsendelse af mødereferater at holde forvaltningen orienteret om vore aktiviteter. Kulturkonsulenten kan endvidere deltage i vore møder efter behov.

Det fastslås, at afholdes mindst 1 årligt dialogmøde med udvalget og administrationen med henblik på at udveksle synspunkter og håndtere problemer.

Af afsnit 4 fremgår, at der afsættes et årligt beløb på Byrådets budget, men det præciseres, at der kan ske budgettilpasning under hensyn til kommunens samlede budget.

I afsnit præciseres, at vi senest 15. april fremsender statusrapport med årsberetning og revideret regnskab.

Afsnit 6 handler om ikrafttræden og opsigelse og det var oprindeligt meningen, at ikrafttræden skulle være sket den 1. jan. 2010, men tidligere nævnt er det sket en mindre udsættelse til et tidspunkt i dette forår. Udløbsdatoen er uændret den 31. dec. 2012. Begge parter kan opsige aftalen med 1 års varsel., idet det dog forudsættes, at der inden opsigelse forhandles om løsning af eventuelle problemer.

Afslutningsvis vil lige oplyse, at det til brugere af Gubben og Fyrgården fra Kultur og Fritid er meddelt at administrationen af disse lokaler er flyttet fra Biblioteket til Idrætshallerne.

Endvidere er der udsendt detaillerede retningslinier for udlån og brug af lokaler og udendørs anlæg til foreninger i Halsnæs Kommune.


Til sidst! Tak for jeres indsats i 2009 og held og lykke med arbejdet i året, der kommer.

Frederiksværk den 23 marts 2010.

Erik Eriksen
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links