login
HJEM
23. marts 2010 kl. 0:00 - 0:00
Referat af repræsentantskabsmøde tirsdag den 23. marts i Menighedshjemmet, Frederiksværk

1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere
Erik Eriksen (EE) bød velkommen og takkede menighedsrådet for lån af huset. Herefter valgtes på Styrelsens forslag Birthe Madsen som dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt. Der blev valgt en referent og 2 stemmetællere og herefter blev ordet givet til formanden.

2. Formandens beretning 2009
EE kom godt omkring de mange aktiviteter i kommunen. Omtalte det konstruktive samarbejde med udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati bl.a. gennem dialogmøderne. Han kom ind på, at det vil kunne mærkes, at økonomien bliver beskåret med 50.000 kr., da der ikke bliver færre foreninger; at hjemmesiden nu er klar; at der nu kommer skabe til foreningerne i Krudthuset. Desuden gav han et overblik over samarbejdsaftalen, som skal fornyes i dette forår.
Beretningen vil kunne læses på hjemmesiden eller hentes på kontoret i Krudthuset.
Beretningen vil kunnne læses på hjemmesiden, og vil derudover, sammen med referatet, blive udsendt til de klubber der ikke har mailadresse.

Kommentarer til beretningen
John Pedersen, Ældresagen i Hundested: Der er stadig problemer med optagelse i aktivitetskalenderen.
Bruno Nielsen, Radio 10FM: Man kan altid få sit arrangement omtalt i radioen.

Kirsten Ebbensgaard, Kræftens bekæmpelse: Har også problemer med aktivitetskalenderen. Desuden efterlyste hun en projektor, som kan lånes af alle foreninger.
EE lovede at undersøge, om der kan findes penge til en projektor. Også at undersøge, hvad der kan gøres mht. aktivitetskalenderen..
Der blev forespurgt, hvorledes man kommer på hjemmesiden og Winnie Zinck bad om at få tilsendt foreningens E-mailadresse. De blå spejdere har desværre ingen computer.
Niels-Jørgen Ebbensgaard efterlyste flere børne- og ungearrangementer, så man kan få flere unge med i foreningslivet.
Finn Nyhuus, Havnens og Fiskeriets hus oplyste, at de har adskillige godt besøgte arrangementer for børn på havnen i Hundested.
Annette Jensen, vævekredsen: (har 25 års jubilæum i år) De har prøvet flere gange at lave arrangementer for børn uden held, men de vil prøve igen. her i April med en udstilling i Krudthuset.
Helle Lunderød: Oplyste, at der foregår meget for de unge.
Kultur- og Fritidspolitikken er kommet godt i gang. Der vil blive afholdt møde herom for alle interesserede i Gjethuset den 24. april.
Vedr. samarbejdsaftalen: Forvaltningen profiterer af samarbejdet med Kulturelt Samråd, det er vigtigt med en stærk sparringspartner.
Beskæring i økonomien har været nødvendig: Filialbibliotekerne nedlægges og man påtænker kontingent i aktivitetshusene, Den kreative Skole bliver – måske – ikke til noget.
Bevaringsplanen på Krudtværksområdet er i gang med registrering af husene på en særlig måde. Der planlægges et aftenmøde, hvor man kan fortælle hvilke ønsker man har for området.
Henrik Olsen, Krudtværksområdets Brugerforening er glad for at der begynder at ske noget. på Krudtværksområdet.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Økonomi
Svend Aage Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg til styrelsen
På valg er Erik Eriksen, formand genvælges
Anne-Grethe Ingildsen ønsker ikke genvalg
Henrik Vangmark ønsker ikke genvalg
I stedet vælges Annette Aare, personligt medlem
og Ulla Wadt Thomsen, repr. Amnesty International, Halsnæs

Suppleanter Hans-Jørgen Højvælde genvælges
Tanja Hollerup genvælges

Revisor Else Devantier genvælges
Revisorsuppleant Bent Jensen genvælges

De nyvalgte medlemmer fortalte lidt om sig selv:

6. Eventuelt
Hans-Jørgen Højvælde kunne oplyse, at hjemmesiden nu er på plads. Adressen er
www.halsnaes.dk www.halsnaeskultur.dk
Hvis man får problemer med at komme på, kan man altid kontakte Winnie Zinck på kontoret.
Børge Rasmussen, Aktionsgruppen Halsnæs, fortalte engageret om de store planer man har for Melbylejren. Der vil blive afholdt møde i slutningen af april, hvor man kan komme med forslag til aktiviteter.
Bruno, Radio 10FM: De har succes med erhvervspraktikanter. Desuden minder han om, at man nu har studie til optagelse af demo.
Tanja Hollerup, Hundested: Øvecontaineren ved Bøgebjerggård er snart klar.
EE takkede Anne-Grethe Ingildsen for et godt samarbejde.

Dirigenten afsluttede herefter mødet.
Referat: Christella Lerke
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links