login
HJEM
Vedtægter for Halsnæs Kulturelt Samråd
FORMÅL
§ 1 Halsnæs Kulturelt Samråd er hjemmehørende i Halsnæs Kommune og har til opgave at virke som koordinerende og inspirerende bindeled mellem Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme og Kulturelt Samråds medlemmer for at fremme kulturelle formål i kommunen.
MEDLEMSKAB
§ 2 Som medlem af Kulturelt Samråd kan optages repræsentanter for foreninger, institutioner, grupper, organisationer samt initiativtagere og enkeltpersoner, der iværksætter kulturelle arrangementer i Halsnæs Kommune og er bosiddende i kommunen.
Optagelse som medlem af Kulturelt Samråd sker efter ansøgning og godkendes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde.
Et medlem kan ekskluderes, såfremt dets virke overskrider den vedtægt, Kulturelt Samråd har godkendt.
Eksklusion skal konfirmeres på et repræsentantskabsmøde.
ØKONOMI
§ 3 På grundlag af den kommunale bevilling udarbejder Kulturelt Samråd et budget.
Kulturelt Samråd kan efter ansøgning bevilge støtte til planlagte arrangementer og aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang samt til særlige foreningsaktiviteter.
ORGANISATION
§ 4 stk.1
Kulturelt Samråds øverste myndighed er repræsentantskabet, hvortil de tilsluttede medlemmer hver udpeger ét medlem.

stk. 2
Det daglige arbejde i Kulturelt Samråd varetages af styrelsen, der består af 7 medlemmer.
Styrelsens formand samt yderligere 5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens Halsnæs Idrætsråd supplerer styrelsen med yderligere 1 medlem. Styrelsen konstituerer sig efter valget med kasserer.
Herudover vælger repræsentantskabet to suppleanter til styrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant til at revidere regnskabet.
Foreningen tegnes som hovedregel af formanden, dog kan styrelsen vedtage andet.

stk. 3
Valgperioden for styrelsesmedlemmer er to år. I lige år er formanden og to medlemmer på valg, i ulige år er tre medlemmer på valg. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

stk. 4
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Referat af styrelsesmøder sendes til repræsentantskabets medlemmer og til Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme.


§ 5 Et repræsentantskabsmøde afholdes som ordinær generalforsamling én gang årligt inden 1. april. Herudover kan Kulturelt Samråd indkalde til repræsentantskabsmøde efter behov.
Møderne indkaldes med 14 dages varsel.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning
4. Økonomi
5. Indkomne forslag
6. Valg til styrelsen
7. Eventuelt

Mødeindkaldelsen skal ledsages af en oversigt over tilskudsfordelingen i det senest afsluttede regnskabsår.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6 Der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt 1/5 af de tilsluttede foreninger fremsender begæring herom til formanden.

§ 7 Beslutninger på repræsentantskabsmøder sker ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er dog vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af Kulturelt Samråd.
Til vedtægtsændringer eller Samrådets opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
For at mødet skal være beslutningsdygtigt kræves det dog:
1. At ændringer eller opløsning udtrykkeligt er meddelt som punkt på dagsordenen i mødeindkaldelsen.
2. At mindst halvdelen af Samrådets medlemmer er repræsenteret på mødet. Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel, hvor afgørelsen sker ved simpelt stemmeflertal.
Hvert medlem af Kulturelt Samråd kan afgive én stemme ved et repræsentantskabsmøde.

§ 8 En af Halsnæs Byråd godkendt samarbejdsaftale beskriver, hvorledes nærværende vedtægt udmøntes i det daglige arbejde.

§ 9 I tilfælde af beslutning om opløsning af Halsnæs Kulturelt Samråd tilfalder alle samrådets midler Halsnæs Kommune.

§ 10 Denne vedtægt kan kun ændres med Halsnæs Byråds godkendelse.
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links